Lycien

 • 𐊀
 • 𐊀
 • 𐊁
 • 𐊁
 • 𐊂
 • 𐊂
 • 𐊃
 • 𐊃
 • 𐊄
 • 𐊄
 • 𐊅
 • 𐊅
 • 𐊆
 • 𐊆
 • 𐊇
 • 𐊇
 • 𐊈
 • 𐊈
 • 𐊉
 • 𐊉
 • 𐊊
 • 𐊊
 • 𐊋
 • 𐊋
 • 𐊌
 • 𐊌
 • 𐊍
 • 𐊍
 • 𐊎
 • 𐊎
 • 𐊏
 • 𐊏
 • 𐊐
 • 𐊐
 • 𐊑
 • 𐊑
 • 𐊒
 • 𐊒
 • 𐊓
 • 𐊓
 • 𐊔
 • 𐊔
 • 𐊕
 • 𐊕
 • 𐊖
 • 𐊖
 • 𐊗
 • 𐊗
 • 𐊘
 • 𐊘
 • 𐊙
 • 𐊙
 • 𐊚
 • 𐊚
 • 𐊛
 • 𐊛
 • 𐊜
 • 𐊜
 • 𐊝
 • 𐊝
 • 𐊞
 • 𐊞
 • 𐊟
 • 𐊟