Kaithi

 • ๐‘‚€
 • 𑂀
 • ๐‘‚
 • 𑂁
 • ๐‘‚‚
 • 𑂂
 • ๐‘‚ƒ
 • 𑂃
 • ๐‘‚„
 • 𑂄
 • ๐‘‚…
 • 𑂅
 • ๐‘‚†
 • 𑂆
 • ๐‘‚‡
 • 𑂇
 • ๐‘‚ˆ
 • 𑂈
 • ๐‘‚‰
 • 𑂉
 • ๐‘‚Š
 • 𑂊
 • ๐‘‚‹
 • 𑂋
 • ๐‘‚Œ
 • 𑂌
 • ๐‘‚
 • 𑂍
 • ๐‘‚Ž
 • 𑂎
 • ๐‘‚
 • 𑂏
 • ๐‘‚
 • 𑂐
 • ๐‘‚‘
 • 𑂑
 • ๐‘‚’
 • 𑂒
 • ๐‘‚“
 • 𑂓
 • ๐‘‚”
 • 𑂔
 • ๐‘‚•
 • 𑂕
 • ๐‘‚–
 • 𑂖
 • ๐‘‚—
 • 𑂗
 • ๐‘‚˜
 • 𑂘
 • ๐‘‚™
 • 𑂙
 • ๐‘‚š
 • 𑂚
 • ๐‘‚›
 • 𑂛
 • ๐‘‚œ
 • 𑂜
 • ๐‘‚
 • 𑂝
 • ๐‘‚ž
 • 𑂞
 • ๐‘‚Ÿ
 • 𑂟
 • ๐‘‚ 
 • 𑂠
 • ๐‘‚ก
 • 𑂡
 • ๐‘‚ข
 • 𑂢
 • ๐‘‚ฃ
 • 𑂣
 • ๐‘‚ค
 • 𑂤
 • ๐‘‚ฅ
 • 𑂥
 • ๐‘‚ฆ
 • 𑂦
 • ๐‘‚ง
 • 𑂧
 • ๐‘‚จ
 • 𑂨
 • ๐‘‚ฉ
 • 𑂩
 • ๐‘‚ช
 • 𑂪
 • ๐‘‚ซ
 • 𑂫
 • ๐‘‚ฌ
 • 𑂬
 • ๐‘‚ญ
 • 𑂭
 • ๐‘‚ฎ
 • 𑂮
 • ๐‘‚ฏ
 • 𑂯
 • ๐‘‚ฐ
 • 𑂰
 • ๐‘‚ฑ
 • 𑂱
 • ๐‘‚ฒ
 • 𑂲
 • ๐‘‚ณ
 • 𑂳
 • ๐‘‚ด
 • 𑂴
 • ๐‘‚ต
 • 𑂵
 • ๐‘‚ถ
 • 𑂶
 • ๐‘‚ท
 • 𑂷
 • ๐‘‚ธ
 • 𑂸
 • ๐‘‚น
 • 𑂹
 • ๐‘‚บ
 • 𑂺
 • ๐‘‚ป
 • 𑂻
 • ๐‘‚ผ
 • 𑂼
 • ๐‘‚ฝ
 • 𑂽
 • ๐‘‚พ
 • 𑂾
 • ๐‘‚ฟ
 • 𑂿
 • ๐‘ƒ€
 • 𑃀
 • ๐‘ƒ
 • 𑃁
 • ๐‘ƒ‚
 • 𑃂
 • ๐‘ƒƒ
 • 𑃃
 • ๐‘ƒ„
 • 𑃄
 • ๐‘ƒ…
 • 𑃅
 • ๐‘ƒ†
 • 𑃆
 • ๐‘ƒ‡
 • 𑃇
 • ๐‘ƒˆ
 • 𑃈
 • ๐‘ƒ‰
 • 𑃉
 • ๐‘ƒŠ
 • 𑃊
 • ๐‘ƒ‹
 • 𑃋
 • ๐‘ƒŒ
 • 𑃌
 • ๐‘ƒ
 • 𑃍
 • ๐‘ƒŽ
 • 𑃎
 • ๐‘ƒ
 • 𑃏