Bhaiksuki

 • 𑰀
 • 𑰀
 • 𑰁
 • 𑰁
 • 𑰂
 • 𑰂
 • 𑰃
 • 𑰃
 • 𑰄
 • 𑰄
 • 𑰅
 • 𑰅
 • 𑰆
 • 𑰆
 • 𑰇
 • 𑰇
 • 𑰈
 • 𑰈
 • 𑰉
 • 𑰉
 • 𑰊
 • 𑰊
 • 𑰋
 • 𑰋
 • 𑰌
 • 𑰌
 • 𑰍
 • 𑰍
 • 𑰎
 • 𑰎
 • 𑰏
 • 𑰏
 • 𑰐
 • 𑰐
 • 𑰑
 • 𑰑
 • 𑰒
 • 𑰒
 • 𑰓
 • 𑰓
 • 𑰔
 • 𑰔
 • 𑰕
 • 𑰕
 • 𑰖
 • 𑰖
 • 𑰗
 • 𑰗
 • 𑰘
 • 𑰘
 • 𑰙
 • 𑰙
 • 𑰚
 • 𑰚
 • 𑰛
 • 𑰛
 • 𑰜
 • 𑰜
 • 𑰝
 • 𑰝
 • 𑰞
 • 𑰞
 • 𑰟
 • 𑰟
 • 𑰠
 • 𑰠
 • 𑰡
 • 𑰡
 • 𑰢
 • 𑰢
 • 𑰣
 • 𑰣
 • 𑰤
 • 𑰤
 • 𑰥
 • 𑰥
 • 𑰦
 • 𑰦
 • 𑰧
 • 𑰧
 • 𑰨
 • 𑰨
 • 𑰩
 • 𑰩
 • 𑰪
 • 𑰪
 • 𑰫
 • 𑰫
 • 𑰬
 • 𑰬
 • 𑰭
 • 𑰭
 • 𑰮
 • 𑰮
 • 𑰯
 • 𑰯
 • 𑰰
 • 𑰰
 • 𑰱
 • 𑰱
 • 𑰲
 • 𑰲
 • 𑰳
 • 𑰳
 • 𑰴
 • 𑰴
 • 𑰵
 • 𑰵
 • 𑰶
 • 𑰶
 • 𑰷
 • 𑰷
 • 𑰸
 • 𑰸
 • 𑰹
 • 𑰹
 • 𑰺
 • 𑰺
 • 𑰻
 • 𑰻
 • 𑰼
 • 𑰼
 • 𑰽
 • 𑰽
 • 𑰾
 • 𑰾
 • 𑰿
 • 𑰿
 • 𑱀
 • 𑱀
 • 𑱁
 • 𑱁
 • 𑱂
 • 𑱂
 • 𑱃
 • 𑱃
 • 𑱄
 • 𑱄
 • 𑱅
 • 𑱅
 • 𑱆
 • 𑱆
 • 𑱇
 • 𑱇
 • 𑱈
 • 𑱈
 • 𑱉
 • 𑱉
 • 𑱊
 • 𑱊
 • 𑱋
 • 𑱋
 • 𑱌
 • 𑱌
 • 𑱍
 • 𑱍
 • 𑱎
 • 𑱎
 • 𑱏
 • 𑱏
 • 𑱐
 • 𑱐
 • 𑱑
 • 𑱑
 • 𑱒
 • 𑱒
 • 𑱓
 • 𑱓
 • 𑱔
 • 𑱔
 • 𑱕
 • 𑱕
 • 𑱖
 • 𑱖
 • 𑱗
 • 𑱗
 • 𑱘
 • 𑱘
 • 𑱙
 • 𑱙
 • 𑱚
 • 𑱚
 • 𑱛
 • 𑱛
 • 𑱜
 • 𑱜
 • 𑱝
 • 𑱝
 • 𑱞
 • 𑱞
 • 𑱟
 • 𑱟
 • 𑱠
 • 𑱠
 • 𑱡
 • 𑱡
 • 𑱢
 • 𑱢
 • 𑱣
 • 𑱣
 • 𑱤
 • 𑱤
 • 𑱥
 • 𑱥
 • 𑱦
 • 𑱦
 • 𑱧
 • 𑱧
 • 𑱨
 • 𑱨
 • 𑱩
 • 𑱩
 • 𑱪
 • 𑱪
 • 𑱫
 • 𑱫
 • 𑱬
 • 𑱬
 • 𑱭
 • 𑱭
 • 𑱮
 • 𑱮
 • 𑱯
 • 𑱯