Tirhuta (mithilakshar)

 • ๐‘’€
 • 𑒀
 • ๐‘’
 • 𑒁
 • ๐‘’‚
 • 𑒂
 • ๐‘’ƒ
 • 𑒃
 • ๐‘’„
 • 𑒄
 • ๐‘’…
 • 𑒅
 • ๐‘’†
 • 𑒆
 • ๐‘’‡
 • 𑒇
 • ๐‘’ˆ
 • 𑒈
 • ๐‘’‰
 • 𑒉
 • ๐‘’Š
 • 𑒊
 • ๐‘’‹
 • 𑒋
 • ๐‘’Œ
 • 𑒌
 • ๐‘’
 • 𑒍
 • ๐‘’Ž
 • 𑒎
 • ๐‘’
 • 𑒏
 • ๐‘’
 • 𑒐
 • ๐‘’‘
 • 𑒑
 • ๐‘’’
 • 𑒒
 • ๐‘’“
 • 𑒓
 • ๐‘’”
 • 𑒔
 • ๐‘’•
 • 𑒕
 • ๐‘’–
 • 𑒖
 • ๐‘’—
 • 𑒗
 • ๐‘’˜
 • 𑒘
 • ๐‘’™
 • 𑒙
 • ๐‘’š
 • 𑒚
 • ๐‘’›
 • 𑒛
 • ๐‘’œ
 • 𑒜
 • ๐‘’
 • 𑒝
 • ๐‘’ž
 • 𑒞
 • ๐‘’Ÿ
 • 𑒟
 • ๐‘’ 
 • 𑒠
 • ๐‘’ก
 • 𑒡
 • ๐‘’ข
 • 𑒢
 • ๐‘’ฃ
 • 𑒣
 • ๐‘’ค
 • 𑒤
 • ๐‘’ฅ
 • 𑒥
 • ๐‘’ฆ
 • 𑒦
 • ๐‘’ง
 • 𑒧
 • ๐‘’จ
 • 𑒨
 • ๐‘’ฉ
 • 𑒩
 • ๐‘’ช
 • 𑒪
 • ๐‘’ซ
 • 𑒫
 • ๐‘’ฌ
 • 𑒬
 • ๐‘’ญ
 • 𑒭
 • ๐‘’ฎ
 • 𑒮
 • ๐‘’ฏ
 • 𑒯
 • ๐‘’ฐ
 • 𑒰
 • ๐‘’ฑ
 • 𑒱
 • ๐‘’ฒ
 • 𑒲
 • ๐‘’ณ
 • 𑒳
 • ๐‘’ด
 • 𑒴
 • ๐‘’ต
 • 𑒵
 • ๐‘’ถ
 • 𑒶
 • ๐‘’ท
 • 𑒷
 • ๐‘’ธ
 • 𑒸
 • ๐‘’น
 • 𑒹
 • ๐‘’บ
 • 𑒺
 • ๐‘’ป
 • 𑒻
 • ๐‘’ผ
 • 𑒼
 • ๐‘’ฝ
 • 𑒽
 • ๐‘’พ
 • 𑒾
 • ๐‘’ฟ
 • 𑒿
 • ๐‘“€
 • 𑓀
 • ๐‘“
 • 𑓁
 • ๐‘“‚
 • 𑓂
 • ๐‘“ƒ
 • 𑓃
 • ๐‘“„
 • 𑓄
 • ๐‘“…
 • 𑓅
 • ๐‘“†
 • 𑓆
 • ๐‘“‡
 • 𑓇
 • ๐‘“ˆ
 • 𑓈
 • ๐‘“‰
 • 𑓉
 • ๐‘“Š
 • 𑓊
 • ๐‘“‹
 • 𑓋
 • ๐‘“Œ
 • 𑓌
 • ๐‘“
 • 𑓍
 • ๐‘“Ž
 • 𑓎
 • ๐‘“
 • 𑓏
 • ๐‘“
 • 𑓐
 • ๐‘“‘
 • 𑓑
 • ๐‘“’
 • 𑓒
 • ๐‘““
 • 𑓓
 • ๐‘“”
 • 𑓔
 • ๐‘“•
 • 𑓕
 • ๐‘“–
 • 𑓖
 • ๐‘“—
 • 𑓗
 • ๐‘“˜
 • 𑓘
 • ๐‘“™
 • 𑓙
 • ๐‘“š
 • 𑓚
 • ๐‘“›
 • 𑓛
 • ๐‘“œ
 • 𑓜
 • ๐‘“
 • 𑓝
 • ๐‘“ž
 • 𑓞
 • ๐‘“Ÿ
 • 𑓟