Supplement aux ideogrammes de compatibilite CJC

 • 丽
 • 丽
 • 丸
 • 丸
 • 乁
 • 乁
 • 𠄢
 • 𠄢
 • 你
 • 你
 • 侮
 • 侮
 • 侻
 • 侻
 • 倂
 • 倂
 • 偺
 • 偺
 • 備
 • 備
 • 僧
 • 僧
 • 像
 • 像
 • 㒞
 • 㒞
 • 𠘺
 • 𠘺
 • 免
 • 免
 • 兔
 • 兔
 • 兤
 • 兤
 • 具
 • 具
 • 𠔜
 • 𠔜
 • 㒹
 • 㒹
 • 內
 • 內
 • 再
 • 再
 • 𠕋
 • 𠕋
 • 冗
 • 冗
 • 冤
 • 冤
 • 仌
 • 仌
 • 冬
 • 冬
 • 况
 • 况
 • 𩇟
 • 𩇟
 • 凵
 • 凵
 • 刃
 • 刃
 • 㓟
 • 㓟
 • 刻
 • 刻
 • 剆
 • 剆
 • 割
 • 割
 • 剷
 • 剷
 • 㔕
 • 㔕
 • 勇
 • 勇
 • 勉
 • 勉
 • 勤
 • 勤
 • 勺
 • 勺
 • 包
 • 包
 • 匆
 • 匆
 • 北
 • 北
 • 卉
 • 卉
 • 卑
 • 卑
 • 博
 • 博
 • 即
 • 即
 • 卽
 • 卽
 • 卿
 • 卿
 • 卿
 • 卿
 • 卿
 • 卿
 • 𠨬
 • 𠨬
 • 灰
 • 灰
 • 及
 • 及
 • 叟
 • 叟
 • 𠭣
 • 𠭣
 • 叫
 • 叫
 • 叱
 • 叱
 • 吆
 • 吆
 • 咞
 • 咞
 • 吸
 • 吸
 • 呈
 • 呈
 • 周
 • 周
 • 咢
 • 咢
 • 哶
 • 哶
 • 唐
 • 唐
 • 啓
 • 啓
 • 啣
 • 啣
 • 善
 • 善
 • 善
 • 善
 • 喙
 • 喙
 • 喫
 • 喫
 • 喳
 • 喳
 • 嗂
 • 嗂
 • 圖
 • 圖
 • 嘆
 • 嘆
 • 圗
 • 圗
 • 噑
 • 噑
 • 噴
 • 噴
 • 切
 • 切
 • 壮
 • 壮
 • 城
 • 城
 • 埴
 • 埴
 • 堍
 • 堍
 • 型
 • 型
 • 堲
 • 堲
 • 報
 • 報
 • 墬
 • 墬
 • 𡓤
 • 𡓤
 • 売
 • 売
 • 壷
 • 壷
 • 夆
 • 夆
 • 多
 • 多
 • 夢
 • 夢
 • 奢
 • 奢
 • 𡚨
 • 𡚨
 • 𡛪
 • 𡛪
 • 姬
 • 姬
 • 娛
 • 娛
 • 娧
 • 娧
 • 姘
 • 姘
 • 婦
 • 婦
 • 㛮
 • 㛮
 • 㛼
 • 㛼
 • 嬈
 • 嬈
 • 嬾
 • 嬾
 • 嬾
 • 嬾
 • 𡧈
 • 𡧈
 • 寃
 • 寃
 • 寘
 • 寘
 • 寧
 • 寧
 • 寳
 • 寳
 • 𡬘
 • 𡬘
 • 寿
 • 寿
 • 将
 • 将
 • 当
 • 当
 • 尢
 • 尢
 • 㞁
 • 㞁
 • 屠
 • 屠
 • 屮
 • 屮
 • 峀
 • 峀
 • 岍
 • 岍
 • 𡷤
 • 𡷤
 • 嵃
 • 嵃
 • 𡷦
 • 𡷦
 • 嵮
 • 嵮
 • 嵫
 • 嵫
 • 嵼
 • 嵼
 • 巡
 • 巡
 • 巢
 • 巢
 • 㠯
 • 㠯
 • 巽
 • 巽
 • 帨
 • 帨
 • 帽
 • 帽
 • 幩
 • 幩
 • 㡢
 • 㡢
 • 𢆃
 • 𢆃
 • 㡼
 • 㡼
 • 庰
 • 庰
 • 庳
 • 庳
 • 庶
 • 庶
 • 廊
 • 廊
 • 𪎒
 • 𪎒
 • 廾
 • 廾
 • 𢌱
 • 𢌱
 • 𢌱
 • 𢌱
 • 舁
 • 舁
 • 弢
 • 弢
 • 弢
 • 弢
 • 㣇
 • 㣇
 • 𣊸
 • 𣊸
 • 𦇚
 • 𦇚
 • 形
 • 形
 • 彫
 • 彫
 • 㣣
 • 㣣
 • 徚
 • 徚
 • 忍
 • 忍
 • 志
 • 志
 • 忹
 • 忹
 • 悁
 • 悁
 • 㤺
 • 㤺
 • 㤜
 • 㤜
 • 悔
 • 悔
 • 𢛔
 • 𢛔
 • 惇
 • 惇
 • 慈
 • 慈
 • 慌
 • 慌
 • 慎
 • 慎
 • 慌
 • 慌
 • 慺
 • 慺
 • 憎
 • 憎
 • 憲
 • 憲
 • 憤
 • 憤
 • 憯
 • 憯
 • 懞
 • 懞
 • 懲
 • 懲
 • 懶
 • 懶
 • 成
 • 成
 • 戛
 • 戛
 • 扝
 • 扝
 • 抱
 • 抱
 • 拔
 • 拔
 • 捐
 • 捐
 • 𢬌
 • 𢬌
 • 挽
 • 挽
 • 拼
 • 拼
 • 捨
 • 捨
 • 掃
 • 掃
 • 揤
 • 揤
 • 𢯱
 • 𢯱
 • 搢
 • 搢
 • 揅
 • 揅
 • 掩
 • 掩
 • 㨮
 • 㨮
 • 摩
 • 摩
 • 摾
 • 摾
 • 撝
 • 撝
 • 摷
 • 摷
 • 㩬
 • 㩬
 • 敏
 • 敏
 • 敬
 • 敬
 • 𣀊
 • 𣀊
 • 旣
 • 旣
 • 書
 • 書
 • 晉
 • 晉
 • 㬙
 • 㬙
 • 暑
 • 暑
 • 㬈
 • 㬈
 • 㫤
 • 㫤
 • 冒
 • 冒
 • 冕
 • 冕
 • 最
 • 最
 • 暜
 • 暜
 • 肭
 • 肭
 • 䏙
 • 䏙
 • 朗
 • 朗
 • 望
 • 望
 • 朡
 • 朡
 • 杞
 • 杞
 • 杓
 • 杓
 • 𣏃
 • 𣏃
 • 㭉
 • 㭉
 • 柺
 • 柺
 • 枅
 • 枅
 • 桒
 • 桒
 • 梅
 • 梅
 • 𣑭
 • 𣑭
 • 梎
 • 梎
 • 栟
 • 栟
 • 椔
 • 椔
 • 㮝
 • 㮝
 • 楂
 • 楂
 • 榣
 • 榣
 • 槪
 • 槪
 • 檨
 • 檨
 • 𣚣
 • 𣚣
 • 櫛
 • 櫛
 • 㰘
 • 㰘
 • 次
 • 次
 • 𣢧
 • 𣢧
 • 歔
 • 歔
 • 㱎
 • 㱎
 • 歲
 • 歲
 • 殟
 • 殟
 • 殺
 • 殺
 • 殻
 • 殻
 • 𣪍
 • 𣪍
 • 𡴋
 • 𡴋
 • 𣫺
 • 𣫺
 • 汎
 • 汎
 • 𣲼
 • 𣲼
 • 沿
 • 沿
 • 泍
 • 泍
 • 汧
 • 汧
 • 洖
 • 洖
 • 派
 • 派
 • 海
 • 海
 • 流
 • 流
 • 浩
 • 浩
 • 浸
 • 浸
 • 涅
 • 涅
 • 𣴞
 • 𣴞
 • 洴
 • 洴
 • 港
 • 港
 • 湮
 • 湮
 • 㴳
 • 㴳
 • 滋
 • 滋
 • 滇
 • 滇
 • 𣻑
 • 𣻑
 • 淹
 • 淹
 • 潮
 • 潮
 • 𣽞
 • 𣽞
 • 𣾎
 • 𣾎
 • 濆
 • 濆
 • 瀹
 • 瀹
 • 瀞
 • 瀞
 • 瀛
 • 瀛
 • 㶖
 • 㶖
 • 灊
 • 灊
 • 災
 • 災
 • 灷
 • 灷
 • 炭
 • 炭
 • 𠔥
 • 𠔥
 • 煅
 • 煅
 • 𤉣
 • 𤉣
 • 熜
 • 熜
 • 𤎫
 • 𤎫
 • 爨
 • 爨
 • 爵
 • 爵
 • 牐
 • 牐
 • 𤘈
 • 𤘈
 • 犀
 • 犀
 • 犕
 • 犕
 • 𤜵
 • 𤜵
 • 𤠔
 • 𤠔
 • 獺
 • 獺
 • 王
 • 王
 • 㺬
 • 㺬
 • 玥
 • 玥
 • 㺸
 • 㺸
 • 㺸
 • 㺸
 • 瑇
 • 瑇
 • 瑜
 • 瑜
 • 瑱
 • 瑱
 • 璅
 • 璅
 • 瓊
 • 瓊
 • 㼛
 • 㼛
 • 甤
 • 甤
 • 𤰶
 • 𤰶
 • 甾
 • 甾
 • 𤲒
 • 𤲒
 • 異
 • 異
 • 𢆟
 • 𢆟
 • 瘐
 • 瘐
 • 𤾡
 • 𤾡
 • 𤾸
 • 𤾸
 • 𥁄
 • 𥁄
 • 㿼
 • 㿼
 • 䀈
 • 䀈
 • 直
 • 直
 • 𥃳
 • 𥃳
 • 𥃲
 • 𥃲
 • 𥄙
 • 𥄙
 • 𥄳
 • 𥄳
 • 眞
 • 眞
 • 真
 • 真
 • 真
 • 真
 • 睊
 • 睊
 • 䀹
 • 䀹
 • 瞋
 • 瞋
 • 䁆
 • 䁆
 • 䂖
 • 䂖
 • 𥐝
 • 𥐝
 • 硎
 • 硎
 • 碌
 • 碌
 • 磌
 • 磌
 • 䃣
 • 䃣
 • 𥘦
 • 𥘦
 • 祖
 • 祖
 • 𥚚
 • 𥚚
 • 𥛅
 • 𥛅
 • 福
 • 福
 • 秫
 • 秫
 • 䄯
 • 䄯
 • 穀
 • 穀
 • 穊
 • 穊
 • 穏
 • 穏
 • 𥥼
 • 𥥼
 • 𥪧
 • 𥪧
 • 𥪧
 • 𥪧
 • 竮
 • 竮
 • 䈂
 • 䈂
 • 𥮫
 • 𥮫
 • 篆
 • 篆
 • 築
 • 築
 • 䈧
 • 䈧
 • 𥲀
 • 𥲀
 • 糒
 • 糒
 • 䊠
 • 䊠
 • 糨
 • 糨
 • 糣
 • 糣
 • 紀
 • 紀
 • 𥾆
 • 𥾆
 • 絣
 • 絣
 • 䌁
 • 䌁
 • 緇
 • 緇
 • 縂
 • 縂
 • 繅
 • 繅
 • 䌴
 • 䌴
 • 𦈨
 • 𦈨
 • 𦉇
 • 𦉇
 • 䍙
 • 䍙
 • 𦋙
 • 𦋙
 • 罺
 • 罺
 • 𦌾
 • 𦌾
 • 羕
 • 羕
 • 翺
 • 翺
 • 者
 • 者
 • 𦓚
 • 𦓚
 • 𦔣
 • 𦔣
 • 聠
 • 聠
 • 𦖨
 • 𦖨
 • 聰
 • 聰
 • 𣍟
 • 𣍟
 • 䏕
 • 䏕
 • 育
 • 育
 • 脃
 • 脃
 • 䐋
 • 䐋
 • 脾
 • 脾
 • 媵
 • 媵
 • 𦞧
 • 𦞧
 • 𦞵
 • 𦞵
 • 𣎓
 • 𣎓
 • 𣎜
 • 𣎜
 • 舁
 • 舁
 • 舄
 • 舄
 • 辞
 • 辞
 • 䑫
 • 䑫
 • 芑
 • 芑
 • 芋
 • 芋
 • 芝
 • 芝
 • 劳
 • 劳
 • 花
 • 花
 • 芳
 • 芳
 • 芽
 • 芽
 • 苦
 • 苦
 • 𦬼
 • 𦬼
 • 若
 • 若
 • 茝
 • 茝
 • 荣
 • 荣
 • 莭
 • 莭
 • 茣
 • 茣
 • 莽
 • 莽
 • 菧
 • 菧
 • 著
 • 著
 • 荓
 • 荓
 • 菊
 • 菊
 • 菌
 • 菌
 • 菜
 • 菜
 • 𦰶
 • 𦰶
 • 𦵫
 • 𦵫
 • 𦳕
 • 𦳕
 • 䔫
 • 䔫
 • 蓱
 • 蓱
 • 蓳
 • 蓳
 • 蔖
 • 蔖
 • 𧏊
 • 𧏊
 • 蕤
 • 蕤
 • 𦼬
 • 𦼬
 • 䕝
 • 䕝
 • 䕡
 • 䕡
 • 𦾱
 • 𦾱
 • 𧃒
 • 𧃒
 • 䕫
 • 䕫
 • 虐
 • 虐
 • 虜
 • 虜
 • 虧
 • 虧
 • 虩
 • 虩
 • 蚩
 • 蚩
 • 蚈
 • 蚈
 • 蜎
 • 蜎
 • 蛢
 • 蛢
 • 蝹
 • 蝹
 • 蜨
 • 蜨
 • 蝫
 • 蝫
 • 螆
 • 螆
 • 䗗
 • 䗗
 • 蟡
 • 蟡
 • 蠁
 • 蠁
 • 䗹
 • 䗹
 • 衠
 • 衠
 • 衣
 • 衣
 • 𧙧
 • 𧙧
 • 裗
 • 裗
 • 裞
 • 裞
 • 䘵
 • 䘵
 • 裺
 • 裺
 • 㒻
 • 㒻
 • 𧢮
 • 𧢮
 • 𧥦
 • 𧥦
 • 䚾
 • 䚾
 • 䛇
 • 䛇
 • 誠
 • 誠
 • 諭
 • 諭
 • 變
 • 變
 • 豕
 • 豕
 • 𧲨
 • 𧲨
 • 貫
 • 貫
 • 賁
 • 賁
 • 贛
 • 贛
 • 起
 • 起
 • 𧼯
 • 𧼯
 • 𠠄
 • 𠠄
 • 跋
 • 跋
 • 趼
 • 趼
 • 跰
 • 跰
 • 𠣞
 • 𠣞
 • 軔
 • 軔
 • 輸
 • 輸
 • 𨗒
 • 𨗒
 • 𨗭
 • 𨗭
 • 邔
 • 邔
 • 郱
 • 郱
 • 鄑
 • 鄑
 • 𨜮
 • 𨜮
 • 鄛
 • 鄛
 • 鈸
 • 鈸
 • 鋗
 • 鋗
 • 鋘
 • 鋘
 • 鉼
 • 鉼
 • 鏹
 • 鏹
 • 鐕
 • 鐕
 • 𨯺
 • 𨯺
 • 開
 • 開
 • 䦕
 • 䦕
 • 閷
 • 閷
 • 𨵷
 • 𨵷
 • 䧦
 • 䧦
 • 雃
 • 雃
 • 嶲
 • 嶲
 • 霣
 • 霣
 • 𩅅
 • 𩅅
 • 𩈚
 • 𩈚
 • 䩮
 • 䩮
 • 䩶
 • 䩶
 • 韠
 • 韠
 • 𩐊
 • 𩐊
 • 䪲
 • 䪲
 • 𩒖
 • 𩒖
 • 頋
 • 頋
 • 頋
 • 頋
 • 頩
 • 頩
 • 𩖶
 • 𩖶
 • 飢
 • 飢
 • 䬳
 • 䬳
 • 餩
 • 餩
 • 馧
 • 馧
 • 駂
 • 駂
 • 駾
 • 駾
 • 䯎
 • 䯎
 • 𩬰
 • 𩬰
 • 鬒
 • 鬒
 • 鱀
 • 鱀
 • 鳽
 • 鳽
 • 䳎
 • 䳎
 • 䳭
 • 䳭
 • 鵧
 • 鵧
 • 𪃎
 • 𪃎
 • 䳸
 • 䳸
 • 𪄅
 • 𪄅
 • 𪈎
 • 𪈎
 • 𪊑
 • 𪊑
 • 麻
 • 麻
 • 䵖
 • 䵖
 • 黹
 • 黹
 • 黾
 • 黾
 • 鼅
 • 鼅
 • 鼏
 • 鼏
 • 鼖
 • 鼖
 • 鼻
 • 鼻
 • 𪘀
 • 𪘀
 • 𯨞
 • 𯨞
 • 𯨟
 • 𯨟