Chiffres siyak ottomans

 • 𞴀
 • 𞴀
 • 𞴁
 • 𞴁
 • 𞴂
 • 𞴂
 • 𞴃
 • 𞴃
 • 𞴄
 • 𞴄
 • 𞴅
 • 𞴅
 • 𞴆
 • 𞴆
 • 𞴇
 • 𞴇
 • 𞴈
 • 𞴈
 • 𞴉
 • 𞴉
 • 𞴊
 • 𞴊
 • 𞴋
 • 𞴋
 • 𞴌
 • 𞴌
 • 𞴍
 • 𞴍
 • 𞴎
 • 𞴎
 • 𞴏
 • 𞴏
 • 𞴐
 • 𞴐
 • 𞴑
 • 𞴑
 • 𞴒
 • 𞴒
 • 𞴓
 • 𞴓
 • 𞴔
 • 𞴔
 • 𞴕
 • 𞴕
 • 𞴖
 • 𞴖
 • 𞴗
 • 𞴗
 • 𞴘
 • 𞴘
 • 𞴙
 • 𞴙
 • 𞴚
 • 𞴚
 • 𞴛
 • 𞴛
 • 𞴜
 • 𞴜
 • 𞴝
 • 𞴝
 • 𞴞
 • 𞴞
 • 𞴟
 • 𞴟
 • 𞴠
 • 𞴠
 • 𞴡
 • 𞴡
 • 𞴢
 • 𞴢
 • 𞴣
 • 𞴣
 • 𞴤
 • 𞴤
 • 𞴥
 • 𞴥
 • 𞴦
 • 𞴦
 • 𞴧
 • 𞴧
 • 𞴨
 • 𞴨
 • 𞴩
 • 𞴩
 • 𞴪
 • 𞴪
 • 𞴫
 • 𞴫
 • 𞴬
 • 𞴬
 • 𞴭
 • 𞴭
 • 𞴮
 • 𞴮
 • 𞴯
 • 𞴯
 • 𞴰
 • 𞴰
 • 𞴱
 • 𞴱
 • 𞴲
 • 𞴲
 • 𞴳
 • 𞴳
 • 𞴴
 • 𞴴
 • 𞴵
 • 𞴵
 • 𞴶
 • 𞴶
 • 𞴷
 • 𞴷
 • 𞴸
 • 𞴸
 • 𞴹
 • 𞴹
 • 𞴺
 • 𞴺
 • 𞴻
 • 𞴻
 • 𞴼
 • 𞴼
 • 𞴽
 • 𞴽
 • 𞴾
 • 𞴾
 • 𞴿
 • 𞴿
 • 𞵀
 • 𞵀
 • 𞵁
 • 𞵁
 • 𞵂
 • 𞵂
 • 𞵃
 • 𞵃
 • 𞵄
 • 𞵄
 • 𞵅
 • 𞵅
 • 𞵆
 • 𞵆
 • 𞵇
 • 𞵇
 • 𞵈
 • 𞵈
 • 𞵉
 • 𞵉
 • 𞵊
 • 𞵊
 • 𞵋
 • 𞵋
 • 𞵌
 • 𞵌
 • 𞵍
 • 𞵍
 • 𞵎
 • 𞵎
 • 𞵏
 • 𞵏